Azili

Kosova duhet t’i përmbush këto kushte:

  • Të harmonizojë me acquis të BE-së15 dhe të zbatojë legjislacionin mbi azilin;
  • Të fuqizojë kapacitetet e autoriteteve kompetente në përmbushjen e detyrave të tyre, në veçanti sa i përket kushteve të pranimit dhe procedurave të azilit;
  • Të përmirësojë kushtet ekzistuese materiale, dokumentacionin dhe shërbimet tjera publike në dispozicion për azilkërkues, duke përfshirë personat me nevoja të veçanta;
  • Të garantojë pavarësinë dhe ngritjen e kapaciteteve të autoriteteve mbikëqyrëse të ngarkuara me azilin;
  • Të mbaj programeve të trajnimit lidhur me kundër korrupsionin dhe të vendos një kod të etikës për zyrtarët e përfshirë në politikat e azilit;
  • Të hartojë dhe komunikojë me kohë statistika të hollësishme për azilin teautoritetet kompetente të shteteve anëtare, Komisionit Evropian dhe EULEX-it;
  • Të shqyrtojë modalitetet e bashkëpunimit me EASO.