Përgjegjësitë e Transportuesve

Kosova duhet t’i përmbushë këto kushte:

  • Të miratojë dhe zbatojë masa që përcaktojnë përgjegjësitë ligjore të transportuesve, përfshirë dënimet financiare, për kthimin e shtetasve të vendeve të treta të cilët nuk i plotësojnë kushtet për hyrje në Kosovë.