Bashkëpunimi gjyqësor për çështje penale

Kosova duhet t’i përmbushë këto kushte:

  • Të zbatojë legjislacionin ekzistues për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështje penale;
  • Të zbatojë marrëveshjet ekzistuese për bashkëpunim në çështje penale dhe ku është e mundshme të nënshkruaj marrëveshje të reja;
  • Të miratojë dhe zbatojë masa që kanë për qëllim përmirësimin e efikasitetit, efektivitetit dhe pavarësisë së bashkëpunimit gjyqësor në çështje penale me shtetet anëtare dhe vendet e treta;
  • Të zbatojë marrëveshjen teknike me EULEX-in për ndihmë juridike reciproke;
  • Të sigurojë se bashkëpunimi gjyqësor për çështje penale, i realizuar nëpërmes kanaleve përkatëse, funksionon në lidhje me të gjitha shtetet anëtare;
  • Të hartojë dhe komunikojë me kohë statistika të hollësishme për rastet e bashkëpunimit juridik në çështje penale te autoritetet kompetente të shteteve anëtare, Komisionit Evropian, dhe EULEX-it;
  • Të shqyrtojë mundësitë e bashkëpunimit me EUROJUST.