Mbrojtja e të dhënave

Kosova duhet t’i përmbush këto kushte:

  • Të harmonizojë me acquis të BE-së19 dhe të zbatojë legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale;
  • Të garantojë pavarësinë dhe të fuqizojë kapacitetet e autoritetit për mbrojtjen e të dhënave;
  • Të mbaj programe trajnuese lidhur me kundër korrupsionin dhe të vendos një kod të etikës për zyrtarët e autoritetit për mbrojtjen e të dhënave personale.