Të Drejtat e Njeriut dhe Mbrojtja e Minoriteteve

Kosova duhet t’i përmbush këto kushte:

  • Të sigurojë se të gjitha dispozitat vendore për të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e minoriteteve respektohen plotësisht;
  • Të miratojë dhe zbatojë legjislacionin që përcakton mbrojtje efektive kundër diskriminimit;
  • Të sigurojë se legjislacioni relevant për përcaktimin e kushteve dhe rrethanave të marrjes së shtetësisë së Kosovës zbatohet në mënyrë të kënaqshme;
  • Të sigurojë që incidentet e motivuara etnikisht të kryera në fushën e lëvizjes së lirë, duke përfshirë ato incidente që kanë për qëllim persona me përkatësi nga minoritetet, do të hetohen plotësisht;
  • Të miratojë dhe zbatojë masat drejt shtimit të integrimit efektiv të personave që i takojnë minoritetit serb, rom, ashkali, egjiptas, boshnjak, turk, dhe goran të Kosovës.